Besættelsestiden i Aars 1940 -45

Udklip fra Aars Avis 1940 - 45

9.april en sorgens dag.

Generalle forhold under krigen 1940 - 45.

Besættelsestiden 1940-45:

Generelle forhold

Under krigen 1940-45

Under krigen var der stor efterspørgsel efter dansk landbrugsvarer. Importen til Tyskland steg fra 25 % i 1938 til 80 % i 1944. Landmændenes samlede indtjening blev mere end fordoblet under besættelsen, og forretningsprocenten lå typisk på 10.

Selvom forsyningssituationen var meget dårlig og en del arbejdspladser blev nedlagt på grund af svigtende råvareforsyninger, blev arbejdskraften kanaliseret over i produktionen af erstatningsvarer. Arbejdsløshedsprocenterne under krigen var i Danmark i 1940 24 %, og den var i 1945 faldet til 13 %. Byerhvervene klarede sig også relativt godt, til dels skyldes det en lønregulering, som staten vedtog.

Grunden tik den faldende arbejdsløshedsprocent skyldtes primært, at 55.000 mand om sommeren var beskæftiget med at grave brunkul og tørv, at 15.000 mand om året i perioden 1941-43 var beskæftiget for tyskerne med at bygge bunkers m.m. (i 1944 steg tallet til 70.000 mand), og at der årligt arbejdede ca. 30.000 danskere i Tyskland. Hvis man nægtede at tage arbejde i tyskland, risikerede man, at understøttelsen faldt væk.

Besættelsestiden i Aars , således som man kan ”læse” den i  Aars Avis

Det er begrænset, hvad man direkte kan aflæse i Aars Avis om besættelsestiden fra 1940-45. Der var som bekendt pressecensur, og den har været neget effektiv. Men ved en granskning af avisen, annoncer m.m. får man dog et ganske godt indtryk af den for befolkningen hårde tid. Hermed følges så de udklip. Der er fundet ved gennemgangen. Der kan have været flere, men disse er nok væsentligste.

Under 2. verdenskrig var der på bestemte dage uddeling af fedt foran slagteriudsalget.

De danske Proklamationer.

De danske Proklamationer.

 
I Tilslutning til ovenstående udsendtes i Radioavisen Kl. 12.30:

Til det danske folk.

Tyske Tropper  har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.

Den danske Regering har under Protest besluttet at ordne Landets forhold under hensyn tik den Besættelse, der har fundet sted, og i henhold hertil bekendtgøres følgende:

De tyske tropper, der nu befinder sig her i landet, træder i forbindelse med den danske værnemagt, og det er befolkningens pligt at afholde sig fra enhver modstand overfor disse tropper. Den danske regering vil forsøge at sikre det danske folk og vort Land mod de af Krigsforholdene følgende ulykker og opfordrer derfor Befolkningen til rolig og behersket Holdning overfor de forhold som nu er opstået. Ro og orden må præge Landet, og loyal.

Optræden må udvises overfor alle, der har en Myndighed at udøve,

 København, den 9. april 1940

Christian R.

                Th. Stauning.

Under disse for vort Fædreland så alvorlige Forhold opfordrer jeg alle i By og på Land til at vise en fuldt ud korrekt og værdig Optræden, da enhver uoverlagt handling eller ytring kan få de alvorligste følger.

        Gud bevare Dem alle.

        Gud bevare Danmark.

                 Christian R.

Amalienborg, den 9. april 1940

Godt Forhold mellem de tyske Soldater og Beboerne.

12. april 1940

Aars under Besættelsen

Godt Forhold mellem de tyske Soldater og Beboerne.

Det var med en følelse af situationens dybe alvor, blandet både angst og spænding for, hvad den allernærmeste fremtid vilde bringe, at den danske befolkning i tirsdags modtog budskabet om den tyske Besættelse.

 Dagliglivet gik ligesom med et slag i stå. Folk blev grebet af en rastløshed og en trang til at være sammen, til at tale sammen, der bundede dybt i Ønsket om at vide, hvad der skete og hvad der vilde ske. Og ikke mindst de tyske Besættelsestroppers ankomst, som man var klar over meget snart kunde ventes, var en af de ting, der satte sindene i bevægelse.

 Allerede i de tidligste morgentimer i onsdags drønede de første tyske Motorkøretøjer ind i Aars, og i de efterfølgende timer fulgte ustandseligt flere og flere. Nogle kørte videre mod Vest og Nord, andre blev i Byen. I formiddagstimerne begyndte indkvarteringen, og siden onsdag eftermiddag har de tyske soldater sat deres præg på byens gadeliv. Det hele foregik uden mindste gnidning, og trods sprogvanskeligheder kom de tyske soldater og beboerne hurtig på talefod med hinanden, og forholdet mellem, de to parter er det bedst mulige.

 De tyske soldater er intelligente og opvakte og er yderst venlige og høflige i deres optræden, velklædte og velplejede, og kniber det lidt med sproget en gang imellem, er der aldrig være end Tegn og underlige gerninger kan klare det, hvor sprogkundskaberne ikke slår til.

Under krigen solgtes mange heste til Tyskland.

Mørkelægning og Butikslukning.

Mørklægning

Efter at Danmark den 9. april 1940 var blevet besat af tyskerne, skete der en kraftig udbygning af luftværnet. Nu måtte man regne med, at britiske fly kunne finde på at angribe tyske mål i Danmark. Og hvis de gjorde det, ville den danske befolkning også være i fare, for bombemaskinerne ramte tit meget ved siden af deres mål. Især hvis de angreb om natten.

For at besætningerne i de allierede fly ikke skulle kunne se byerne fra luften, hvis de prøvede at angribe om aftenen eller natten, blev der indført mørklægning. Det betød, at alle vinduer blev dækket til med sort papir, mørkt stof eller særlige mørklægningsgardiner, så der ikke kunne trænge lys ud fra husene. Udendørs belysning blev slukket eller skærmet af. Bil- og cykellygter blev også dækket til, så der kun var en smal spalte, lyset kunne komme ud af.

Under hele besættelsen var der bælgmørkt i byerne om aftenen og natten. Kantsten, lygtepæle og rækværker blev malet hvide, så de var lettere at få øje på, og fodgængere skulle i besættelsens første tid gå med lyst overtøj eller bære hvidt armbind. Alligevel gik folk og faldt over hinanden i mørket. Det var heller ikke let at komme af bussen eller sporvognen det rigtige sted, når man ikke kunne se, hvor man var henne!

12. april 1940

Mørkelægning og Butikslukning.

Samtlige manufaktur, trikotage og herreekviperingsforretninger i Aars lukker lørdag aften Kl.19.00, og dette gælder også for byens øvrige butikshandlende, da mørkelægning af butikkerne vil være et alt for stor apparat at sætte i virksomhed for den korte tid til normal lukketid.

Indkvartering i Aars.

16. april 1940

Indkvartering i Aars.

  Det må harme enhver ærekær dansk Mand og kvinde at se, hvor lidet værdigt en stor del f beboerne her i Aars opfører sig nu under den tyske Besættelse af Byen og Lande. De tyske soldater optræder fuldt ud mønsterværdigt. Deres opførsel kan absolut ikke være bedre. Desværre kan man ikke sige det samme om en del beboerne her i Aars. De synes ikke at spilde en Tanke på vores brave Landsmænd der satte Liv og Lemmer til i Sønderjylland den 9. april. De tænker åbenbart ikke på, at det er et rent tilfælde, at det ikke er deres Sønner, Brødre og Fædre, der blev dræbt den nævnte dag. Og heller ikke synes de at tænke på de hjem, hvor der nu hersker sorg over en kær slægtning: Søn, Broder eller Fader.

 Børnene her i Byen løber i hælene på de tyske soldater med deres poesi og stilebøger og plager dem for at skrive i dem. Man skulde tro, det var kære, hædrede gæster, der var kommet til byen, Og ikke alene børnene, men mange af de voksne opfører sig på samme måde.

 Det er uværdigt for os. Vi kan ikke være det bekendt. Vi skal huske på, at det er ubudne gæster, vi har i byen landet.

 Vi skal optræde værdigt og behersket. Når de fremmede henvender sig til os, skal vi svare dem høfligt og korrekt, men andet har vi ikke at gøre med dem, Det er i højeste grad beskæmmende for os, at de tyske soldater bogstaveligt ikke kan gå i fred på gaden om aften for vore halvvoksne pigebørn.

 Lad os opføres os værdigt og korrekt, indskærp børnene, at de skal holde sig fra soldaterne og hold pigebørnene inde om aften, thi den opførsel, der her er vist her i Aars, er en skam for vort Land og vort Folk.

        Aars, den 15. april 1940

        H. Chr. Jensen

        Tandlæge.

Rationeringsmærker.

3. maj 1940.

Aars Kommune.

 Margarinekort og smørrabatmærker vil blive udleveret på Kæmnerkontoret tirsdag den 7. maj. Der vil blive udsendt brev-kort til de personer, der er berettigede til Rationeringskortene.

 Der udleveres kun kort og rabatmærker til personer, hvis indkomstskat til Staten for 1939 – 40, ikke overstiger 39.00 kr., hvilket vil sige, at den skattepligtige indkomst for året 1939 – 40 (indkomsten i 1938) ikke overstiger for familieforsørgere 3800 + 250 kr. for hvert barn under 15 år samt for ugifte 3100 kr.

 Såfremt en person ikke er berettiget til rationeringskort i henhold til foranstående, udleveres der ingen kort til hjemmeværende børn eller til personer, der som husassistenter, medhjælpere eller lignede er knyttet til den pågældende husstand,

 Den, der lader udlevere margarinemærker eller smørrabatmærker til sig, vidende eller med formodning om, at betingelserne for at erholde disse ikke er til stede, pådrager sig strafansvar.

 Aars Sogneråd, den 3. maj 1940

                               J. A. Larsen

12. juli 1940

Brændselskort.

Udleveres på kæmnerkontoret lørdag den 13. juli og mandag den 22. juli
kl. 9 – 13.

 Aars Sogneråd, den 10. juli 1940

                               J. A. Jensen

12. januar 1941

Sygehuspatienter skal medbringe Håndsæbe.

  Overlægerne ved Farsø og Løgstør Sygehuse bekendtgør i omstående annonce at patienter, der indlægges på Sygehusene, foruden de almindelige rationeringskort selv må medbringe håndsæbe og barbersæbe, da disse sæber under gældende sæberationering ikke kan forventes leveret af Sygehusene.

Foto: Harly Munkholm

Legitimationskort.

20. juni 1941

Legitimationskort.

I H. t. Justitsministeriets Bekendtgørelse af 17. ds. skal nu alle personer i Aars Kommune der den 6. juli d. å. Er fyldt 15 år eller derover være forsynet med legitimationskort, der udstedes af Folkeregisteret.

 Legitimationskortene udleveres på Kæmnerkontoret fredag den 27. juni d. å. Kl. 9 – 13 og 14 – 18 for Personer, der er bosiddende i Aars By, og mandag den 30. juni d. å. Kl. 9 – 19 og 14 – 18 for Personer, der har Bopæl i Landdistriktet.

 Den tidligere Bestemmelse om udlevering hver tirsdag annulleres.

., men ekspeditionen vil lettes såfremt fotografi i forvejen er indleveret i konvolutter, der udleveres på Kæmnerkontoret.

Der medbringes fotografi i størrelsen 4,5 x

 Personer, der på grund af sygdom eller lign. Er forhindret i at give personlig møde, må give skriftlig meddelelse herom til Kæmnerkontoret og samtidig vedlægge fotografi.

 Det tilføjes, at de personer, som er pligtig til at være forsynet med legitimationskort, og som ikke får udstedt sådant, vil blive indberettet til Politiet.

    Aars Sogneråd, den 20. juni 1941

                                     J. A. Jensen

Tandlæge H.Chr. Jensen^s kone ID kort( tandlæge Jensen var medlem af Aars gruppe)

Den standsede Bilrute.

9. januar 1942

Den standsede Bilrute.

Postkørselen mellem Støvring og Sønderup – Suldrup besørges pr. Cykle.

 Som omst. Averteret har Rutebilejer Jens Nøhr Christensen måtte indstille kørselen ruten mellem Støvring – Aars indtil videre på grund af gummimangel, idet Direktoratet for Vareforsyning har nægtet Tilladelse til indkøb af nye dæk.

 Jens Nøhr Christensen har imidlertid en tre måneders kontrakt med Postvæsenet om besørgelsen af Post fra Støvring til Sønderup og Suldrup, og denne kontrakt skal overholdes, selv om Rutebilen ikke kan køre og Christensen må derfor hver dag af sted med Postsækken på Cykle.

 Det siger sig selv, at en sådan ordning af forholdene kun kan være foreløbig, og Postmesteren i Aalborg har da også lovet at anbefale at nyt andragende om tilladelse til indkøb af gummi, og det må så håbe, at Varedirektoratet skifter standpunkt, så Suldrup og Sønderup atter kan få Post pr. Bil i hvert fald så længe, der overhovedet opretholdes Rutebilkørsel.

Direktoratet for Vareforsyning ( gælder også for nye dæk)

Brødmærker.

Gamle Spillekort kan vaskes og renses.

2. oktober 1942.

Gamle Spillekort kan vaskes og renses.

  Tidens Varemangel og restriktioner har medført, at adskillige nye og beskæftigelser er dukket op, og andre er resultater af opfindsomhed og fantasi. Til de sidstnævnte kan man vist med fuld ret henregne spillekort renseriet i Aarhus.

 Det er Fru Direktør Laursen, Risskov, som er den egentlige ophavsmand til ideen, som hun med støtte af sin mand har ført ud i livet, og som allerede er blevet til en betydelig Virksomhed der beskæftiger 6 mand i sæsonen og et par stykker om sommeren. Renderiet har indleveringssteder i Aars hos Chr. Jensen, Cigarhuset.

9. marts 1943.

 Uopslidelige Damestrømper af Tørv.

 I sammenslutningen af svenske Kemikere talte Professor Hans V. Euler forleden i Stockholm om den kemiske Industris seneste Landvindinger. Han oplyste her bl. A. at man i Sverige i vidt omfang er kommet ind på at behandle Tørv og Kunstharpiks, som udvindes af Tørv, som udgangspunkt for betydningsfulde og interessante Produktioner. Man havde således udvundet en slags tørveparafin, der kunde anvendes som udgangspunkt for fedtfremstilling. Desuden arbejder man med et meget omtalt amerikansk tørveprodukt, Nylon, som udmærker sig ved store sejhed, Styrke og Elasticitet og bl. A. anvendes til fabrikation af næsten uopslidelig damestrømper af en kvalitet, der minder om silke. Dette produkt fremstilles endnu ikke i Sverige, men der er, udtalte Professoren, ingen grund til at tro at en sådan Industri ikke skulde kunne betale sig også hos os.

 Professor V. Euler regner med, at mange af de produkter, den kemiske industri har udvundet, også i fremtiden vil beholde deres plads på markedet.

Posthuset på Himmerlandsgade : Bygningen fungerede som Posthus fra 1904 - 1945.

Muslingekogeriet.

4. juni 1943

Muslingekogeriet.

 Vor meddelelser om planerne om oprettelsen af et Muslingkoger i Aars har selvfølgelig vakt stor interesse i Byen på grund af de store Beskæftigelses muligheder planerne gennemførelse indebærer.

 Onsdag eftermiddag var de interesserede parter i Aars for at se på forholdene, og der skal til dels være opnået enighed om et 2.årigt lejemål for en dertil egnet bygning nær Banen, ligesom der allerede skal være udarbejdet planer og tegninger for Bygningens indretning og udvidelse, - Ligeledes blev planerne i onsdag indsendt til Fiskeridirektoratets godkendelse, og denne ventes at foreligge i løbet af næste uge.

Så vidt vi har kunne få oplyst er det indehaveren af et af de allerede bestående Muslingekogerier, der påtænker at oprette Kogeriet i Aars, der findes at ligge centralt, og hvor der menes at være muligheder for at fremskaffe den fornødne arbejdskraft.

Septemberfesten aflyst.

27. august 1943.

Septemberfesten aflyst.

Salget af Lodsedler forsættes.

 På et møde onsdag den 25. ds. Har Septemberfestens Komite besluttet på grund af de for øjeblikket vanskelige forhold at aflyse Septemberfesten i Aars den 3 – 5. september i Aars.

 Det vil dog ikke sige, at man ved køb af eventuelle Lodsedler har givet sine penge forgæves ud.

 Salget af Lodsedlerne forsættes og gevinsterne vil blive udtrukket og bekendtgjort til den i Lodsedlerne fastsatte tid.

 Det er altså selve Folkefesten g søndagens optog man må give afkald på; og selv om forberedelserne hertil var langt fremskredne, har Komiteen alligevel ment under hensyntagen tik tidernes ugunst at burde aflyse festen, til vi ad åre forhåbentlig til næste år atter kan samles med hinanden, såvel By som Land til Septemberfest i Aars.


21. september 1943.

Bekendtgørelse.

 På given anledning indskærpes det indtrængende enhver ikke at beskadige eller fjerne Værnemagtens vejvisere m.m., da overtrædelse af dette forbud kan få de alvorligste følger for pågældende.

      Politimesteren i Nibe m.v.

       den 14. september 1943

                    S. Fog-Petersen.

Tobaksplanter og Sødepulver mm.

9. juni 1944

Tobaksplanter

samt andre udplantningsplanter fås i ugen efter Pinse.

                 H. Bækhøj

Suldrup Handelsgartneri, Tlf. 35.

    Forretningen er lukket søndag og helligdage.

Kommunalt Vagtkorps i Aars?

3. oktober 1944

Kommunalt Vagtkorps i Aars?

 Markedsdagen i Aars i sidste uge var der på Sognerådets initiativ oprettet et Vagtkorps, som i påkommende tilfælde kunde have taget sig af eventuelle sortbørsgrossister eller andre lovovertræder, som må kunde have følt sig fristet til at udnytte situationen. Korpset kom dog ikke i virksomhed, og heldigvis er der heller ikke senere her i Byen forefaldet begivenheder, som har gjort assistance fra et sådan Korps nødvendig.

 Til trods herfor næres der dog fra alle sider ønske om at få oprettet en Vagtinstitution

Til betryggelse af sikkerheden under de nuværende forhold, og til løsning af dette spørgsmål var bestyrelsen for Aars Borger- og Håndværkerforening i aftes samlet til møde, hvortil tillige Sognerådsformand, Overdyrlæge J. A. Larsen var indbudt. Sagen blev indgående drøftet, og mødet resulterede i, at Sognerådsformanden stillede i udsigt, at Kommunen vil se at løse opgaven.


20. oktober 1944.

Vagtværnet i Aars.

 I Aars Sogneråds lukkede møde i onsdag vedtog det efter nogen diskussion, at Kommunen skal overtage det for nogen tid siden oprettede Vagtværn, som blev opstillet efter forhandling mellem Bestyrelsen for Aars Borger- og Håndværkerforening og Sognerådsformanden, Overdyrlæge J. A. Larsen.

 Ordningen bliver i øvrigt som hidtil: Der bliver ingen fast Vagt og ingen patrulje, men Vagtværnet kan tilkaldes, når dets assistance er påkrævet.

 Mandskabet har frivilligt stillet sig til disposition og får kun vederlag for den tid, de er i funktion.

1. december 1944.

Vagtværnet klarede sagen.

   Tyveri i Aarhus opklaret ved samarbejde mellem vagtværnene i Aars og Nyborg.

 En ung mand Tjener Kristian Jensen, der for tiden opholder sig hos sine forældre, reservelandpost Chr. P. I. Jensen og Hustru, Gislum, blev de 2. september, da han arbejdede i Aarhus, bestjålet for 2 sæt tøj og en skjorte. Tyveriet fandt sted fra Jensen Logis og under sådanne omstændigheder, at han fattede mistanke til en kollega. En anmeldelse til Politiet gav dog intet resultat, da den pågældende havde forladt byen.

 Nu havde Jensen imidlertid erfaret, at mistænkte var ansat på Storebæltsoverfarten, og med denne oplysning henvendte han sig til Møbelhandler Vald. Olsen der er medlem af Aars Vagtværn.

 Vald. Olsen skrev omgående om sagen til Vagtværnet i Nyborg, og resultatet kom omgående i form af en meddelelse om, at mistænkte var anholdt og indsat i Arrest i Aarhus, hvor han havde aflagt delvis tilståelse, og man regner for øvrigt med, at det er et særligt godt kup, der her er gjort, idet man har begrundet mistanke om, at anholdte har adskillig flere ting på samvittigheden.

5. december 1944.

Vagtværnet klarede sagen igen.

 Søndag eftermiddag fik vagtværnet i Aars anmeldelse om, at en gammel dame i byen var blevet frarøvet 2 – 300 kr. og da mistanken samlede sig om en bestemt ung mand, satte vagtværnet en eftersøgning i gang, og efter en times forløb sad den unge mand i saksen.

 Det viste sig, at det var hans Bedstemor, han havde frarøvet pengene, og en del af dem var allerede omsat, men så snart tilståelsen forelå henvendte vagtværnet sig til de forretninger, hvori den unge mand havde handlet og fik pengene tilbage mod aflevering af varerne, som han havde købt.

 Tyven indrømmede også, at han havde handlet på den sorte Børs, idet han havde købt cigaretter af en ung karl til en pris af en krone pr. stk. vagtværnet satte dig straks i bevægelse og stk. opdaget, hvor den unge mand havde cigaretration, og en henvendelse til købmanden resulterede i, at rationen omgående blev inddraget.

 Tyven blev ført til Løgstør Arrest, og den gamle dame fik de fleste af sine penge tilbage.

Aars Vagtværn.

Aars Sogneråd.                               Aars, den 10. november 1944.                                                                                                           

Til: Samtlige Medlemmer af Aars Vagtværn.

Det nedsatte Vagtværn består af:

                   Leder: Peder M. Taudal

                              Møbelhandler Vald Olsen.

                              Karetmager I.C. Larsen.

                              Blikkenslager H. Nonboe.

                              Smedemester Henry Nielsen,

                              Telefonarb. M. Lindholm

                              Telefonarb. E. Lindholm.

                              Drejemester M. Glerup.

                              Kommis Knud Bertelsen.

Der vedlægges Instruks for Vagtværnet,

I løbet af kort tid, vil der blive Dem udleveret armbind, samt særligt legitimationskort. D bedes i denne anledning indleveres billedede på kæmnerkontoret. Udgifter til fotografering afholdes af kommunen.

Vederlag for tjeneste ved Vagtværnet udgør 2.50 kr. pr. time samt faktiske afholdte rejseudgifter, og udbetales på kæmnerkontoret efter særlig anvisning af lederen.

Et antal Rapporter fremsendes om få dage.

                                        P.S.V.

                                      J. A. Jensen.

Tobaksskæremaskine mm.

Befrielsesbudskabet

Befrielsesbudskabet

"I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager: Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig."

Stearinlys i vinduerne.

I de fem besættelsesår havde de danske byer ligget hen i mørke aften og nat. Den 4. maj om aftenen blev befrielsen blandt andet fejret ved, at folk flåede de forhadte mørklægningsgardiner ned og lod lyset skinne ud gennem alle vinduer. Mange steder satte folk desuden tændte stearinlys i vinduerne. Det gjorde et stærkt indtryk på alle, der oplevede det, og da man i de følgende år begyndte at fejre årsdagen for befrielsen, var det oplagt at gribe tilbage til lyset som et symbol på den genvundne frihed – en tradition, der stadig bruges omkring i landet.

Hør:   
Befrielsesbudskabet  4. maj 1945


Følelser af fælleskab.

Kilder mm.


Anvendt litteratur.

Artikler fra Aars avis 1940 - 45
Tak for samarbejde med Torkil Christensen, Aars Avis.

KARL PEDERSEN 21.01.2021 18:04

der var engang der var en krig Danmark

Johannes Lund Rasmussen 19.02.2020 06:57

Hvor var de tyske soldater indkvarteret i Aars? Jeg har hørt at nogle af dem boede på Jyllandsgade. Men præcis hvor?

Bjarne Thoft 25.02.2014 16:40

Fantastisk god læsning og interesant

John Larsen 01.08.2012 20:59

Til det danske folk: hvorfor går den tyske hær sammen med den danske (VÆRNEMAGT), vi har altid haft et forsvar. Har tyskerne æret med til at fremstille den?

Nyeste kommentarer

04.05 | 17:43

Billedets dårlige kvalitet gør at man ikke kan afgøre om det er en M66 ell...

11.04 | 21:06

- finder denne side der kildehenviser til Poul Søndergård “Bar...

11.04 | 21:03

Mojn Nibe Via den nye bog “Gestapos fangelejre i Danmark” læser ...

20.03 | 17:51

Jeg vil gerne hvis jeg kunne få en mail om de nedkastnings ste...