Foreningens vedtægter

Vedtægter.

Historiske Samling i Himmerland

§ 1.

Stk. 1.

Vedtægt for Historiske Samling og Arkiv Himmerland (HSH)

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er Vesthimmerlands Kommune

§ 2.

Foreningens formål

Stk. 1.

Foreningens formål er at indsamle og opbevare effekter, papirer, levnedsbeskrivelser fra ca. 1940, modstandstiden, Hjemmeværnsforeningerne og Hjemmeværnet, samt tilknytning hertil.

§ 3.

Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Stk. 1.

Som medlem i HSH, kan alle der vil medvirke efter forenings formål optages.

 Stk. 2.

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.

 Stk. 3.

Medlemmer der ikke har betalt kontingent, bliver slettet efter 3 måneder.

 
 
§ 4.

   Medlemskreds og kontingent

Stk. 1.

Som medlem i HSH, kan alle der vil medvirke efter forenings formål optages.

Stk. 2.

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.

Stk. 3.

Medlemmer der ikke har betalt kontingent, bliver slettet efter 3 måneder.

§ 5

Generalforsamling

Stk. 1.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne

Stk. 2.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3.

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer der har betalt kontingent

Stk. 4.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:                                           

1.   Valg af dirigent.

2.   Bestyrelsens/formandens beretning.

3.   Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).

4.   Fastsættelse af kontingent.

5.   Indkomne forslag.

6.   Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.

7.   Valg af 1 bestyrelsessuppleant

8.   Valg af revisor og revisorsuppleant

9.   Evt.

Stk. 5.

Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 6.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 9, stk. 1.

Stk. 7.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 50 % af medlemmer skriftlig stiller krav herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

§ 6

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Stk. 2.

Formand vælges på lige år.

Stk. 3.

Næstformand og kasserer og vælges på ulige år.

Stk. 4.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk. 7.

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.

Stk. 8.

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

 
                                              
       
§ 7

                                          Regnskab og revision

Stk. 1.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut

Stk. 2.

Den kontante beholdning må max. udgøre 2.000 kr.

Stk. 3.

Regnskabsåret er 1. januar – 31.december (Regnskabsåret skal følge kalenderåret)

Stk. 4.    

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8

Tegningsregler

Formanden i foreningen og ét bestyrelsesmedlem.

§ 9

Vedtægtsændringer

Stk. 1

Procedure for vedtægtsændringer skal fremgå af vedtægten f.eks.: Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

                                                     § 10

                                                Eksklusion

Medlemmer, der handler i strid med foreningens vedtægter, eller som ved deres optræden skader foreningens formål og omdømme, kan ekskluderes af foreningen. En sådan beslutning skal være enstemmigt vedtaget på et bestyrelsesmøde, hvor alle er mødt.

Det pågældende medlem skal have adgang til dette møde for personligt at kunne tale sin sag.

En eksklusion kan af vedkommende appelleres til førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

§ 11

Opløsning

Stk. 1.

Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamlinger indkaldt med dette for øje, med 3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget.

Stk. 2.

Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til følgende formål:

Materiel og materialer skal tilbage til giverne/ud lånerne, hvis dette ikke er mulig, overdrages formue, materiel og materialer til en tilsvarende forening, der drager omsorg for en god opbevaring.

Datering og underskrift

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den .......................

Dirigentens navn og underskrift

……………………………………………………………………

Formandens navn og underskrift

 Harly Munkholm

……………………………………………………………………

 Næstformandens navn og underskrift

 Poul Rosenbeck

……………………………………………………………………

Kasserens navn og underskrift

 Peter Stenild

……………………………………………………………………

Nyeste kommentarer

04.05 | 17:43

Billedets dårlige kvalitet gør at man ikke kan afgøre om det er en M66 ell...

11.04 | 21:06

- finder denne side der kildehenviser til Poul Søndergård “Bar...

11.04 | 21:03

Mojn Nibe Via den nye bog “Gestapos fangelejre i Danmark” læser ...

20.03 | 17:51

Jeg vil gerne hvis jeg kunne få en mail om de nedkastnings ste...